Η επιχείρηση έχει ενισχυθεί στο πλαίσιο της δράσης <<ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ >> με κωδικό έργου CHT-10515. Η συγκεκριμένη ενίσχυση που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, στοχεύει στη στήριξη
ΜμΕ και Μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας, με τη δημιουργία
επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής τους
δραστηριότητας, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Share Button